25 August 2015

Penambahbaikan Klausa 6.0 Pengurusan Sumber MS ISO 9001:2008 Menurut Perspektif Islam Menggunakan Model Kano

 
 
Oleh : Zulhimi Attakiri
 
1.1    PENGENALAN

Perkembangan pengurusan terkini memperlihatkan bahawa persoalan kualiti dalam pengurusan menjadi agenda penting dalam setiap organisasi awam mahu swasta bagi meningkatkan mutu pengurusan, perkhidmatan dan peningkatan produktiviti.

International Organization For Standardization atau ISO merupakan sebuah badan bukan kerajaan yang menggabungkan organisasi daripada seluruh dunia yang bertanggungjawab membentuk piawaian antarabangsa bagi pengurusan kualiti dan jaminan sistem. Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001 adalah salah satu daripada piawaian yang telah ditetapkan lebih bertujuan untuk menentukan keperluan-keperluan sistem pengurusan kualiti yang boleh digunakan untuk penggunaan dalaman oleh organisasi, atau untuk persijilan, atau untuk tujuan kontrak. SPK ini menumpukan kepada keberkesanan sistem pengurusan kualiti bagi memenuhi keperluan pelanggan.

MS ISO 9001:2008 menekankan kepuasan pelanggan dan penambahbaikan yang berterusan. Piawaian ini telah dibahagikan kepada 8 klausa seperti berikut :
1)    Skop
2)    Rujukan Normatif
3)    Terma-terma dan definisi
4)    Sistem Pengurusan Kualiti
5)    Tanggungjawab Pengurusan
6)    Pengurusan Sumber
7)    Realisasi Produk
8)    Pengukuran, Penganalisisan dan Penambahbaikan

Kajian ini hanya menumpukan kepada Klausa 6.0 Pengurusan Sumber yang berkait rapat dengan tanggungjawab organisasi terhadap sumber manusia. Perincian klausa ini dapat dilihat dalam Jadual 1.1.

Menurut Bohlander et. al (2001) PSM merangkumi penggabungan semua tenaga kerja yang pelbagai untuk mencapai matlamat bersama. Manakala Ivancevich (2001) pula mentakrifkan PSM sebagai fungsi yang dilaksanakan dalam organisasi bagi membantu memudahkan penggunaan sumber manusia secara berkesan untuk mencapai matlamat organisasi dan individu.

Liong Lim  dalam Mursidi Ahamad (2005) pula menyebut bahawa PSM ialah penggunaan aset sumber manusia secara efektif untuk mencapai matlamat organisasi secara berterusan. Ia meliputi urusan utama iaitu perjawatan, pemilihan, latihan, motivasi, ganjaran dan compensation.

Muhammad Nasri dan Ab. Aziz (2005) menyebut bahawa PSM dalam perspektif Islam bermaksud pelaksanaan amalan pengurusan dalam usaha untuk memupuk, membangun dan memperkembangkan dan seterusnya keberkesanan penggunaan sumber dalam diri untuk mencapai peningkatan diri dan ummah.

Menurut Mursidi Ahamad (2005), skop perbincangan PSM berkisar tentang  :
1)    Perancangan sumber manusia
2)    Perjawatan, perekrutan dan pemilihan
3)    Penggajian dan intensif kewangan
4)    Pembangunan sumber manusia dan latihan
5)    Penilai prestasi
6)    Hubungan industri

Dalam Islam, matlamat utama terhadap pengurusan sumber menurut Islam ialah mencapai keredaan Allah. Dengan sebab itu, segala langkah dan agenda yang diatur berkaitan PSM mesti menepati peruntukan di dalam Al-Quran dan Hadis.

Firman Allah SWT dalam Al-Quran, Az-Zhariyyat  51:56

Maksudnya: Dan (ingatlah), Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepada Ku (Allah).

Imam Al-Alusy (1270H) menyebut dalam mentafsirkan ayat ini antara lain ialah : Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali tunduk dengan segala keputusan Ku (Allah).

Konsep PSM tidak disebut secara jelas dalam Al-Quran, Hadis mahupun perbahasan ulama’. Tetapi penekanan terhadap konsep sumber manusia ditekan secara menyeluruh dalam semua sudut termasuk dalam pengurusan sumber manusia dalam sektor kerja.

Kajian ini memfokuskan kepada beberapa aspek dalam pengurusan sumber yang berkaitan dengan aspek hak dan kebajikan pekerja dan aspek keselamatan bersosial. Kajian ini juga akan melihat tuntutan syariah dalam menangani aspek ini bagi memastikan kualiti dan produktiviti dapat dipertingkatkan dari semasa ke semasa.

1.2    LATAR BELAKANG KAJIAN

Sumber manusia merupakan elemen perkara penting yang perlu dititik beratkan oleh sesebuah organisasi. Selain daripada tanggungjawab memberikan latihan, kemahiran, persekitaran dan infrastruktur yang selesa. Aspek kebajikan dan kebersamaan dalam peningkatan kualiti perlu di ambil kira. Kepuasan pelanggan tidak akan tercapai dengan baik jika pengurusan sumber manusia tidak mampu menguruskan aspek-aspek berkenaan dengan sumber manusia mengikut yang sepatutnya.

Pekerja     perlu dianggap sebagai rakan kongsi dalam sesebuah syarikat dan bukannya merupakan kos tambahan kepada organisasi. Penglibatan pekerja juga dipraktikkan untuk menyedarkan pihak pekerja tentang pentingnya sumbangan mereka dalam peningkatan kualiti dan produktiviti sesebuah organisasi. Tanpa kesedaran ini, maka sesebuah syarikat agak sukar untuk memasuki dunia perniagaan yang semakin mencabar (Parasuraman 2002).

Penglibatan pekerja dalam organisasi tidak dapat dijana dengan baik jikalau hak dan kebajikan pekerja tidak dipandang penting oleh majikan. Dalam hal ini, Islam telah meletakkan kepentingan pelaksanaan kebajikan kepada pekerja melalui Sabda Nabi SAW :

Maksudnya: Orang-orang yang bekerja di bawahmu adalah saudara-saudara mu yang diberi keizinan oleh Allah untuk bekerja di bawahmu. Seseorang yang mengambil saudaranya sebagai pekerja wajib memberikannya makanan dari apa yang dia makan dan memberi pakaian daripada apa yang ia pakai. Dan para pekerja tidak boleh dibebankan dengan tugas-tugas di luar kemampuan mereka. Jika kamu telah berikan mereka tugas berat, maka anda hendaklah menolong mereka

Kalaulah dalam bab hamba sahaya, Islam telah menetapkan aspek kebajikan sebegini rupa, bagaimana dengan layanan terhadap seorang pekerja yang merdeka dan diberi gaji atau upah. Semestinya layanan dan kebajikan seorang pekerja lebih dijaga dan dijamin haknya. Bahkan hadis ini juga menjadi hujah bagi para ulama’ Islam untuk mewajibkan kepada majikan supaya memastikan keperluan asasi pekerja perlu dijaga sama ada soal yang berkaitan dengan tempat tinggal, kenderaan dan sebagainya.

Dengan sebab itu, pemahaman konsep Islam penting kepada pekerja khususnya pekerja Islam. Konsep pengawasan kendiri akan dapat terlaksana tanpa perlu kepada pengawasan disiplin yang ketat berlandaskan keyakinan pekerja bahawa pekerjaan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Kongres Kesatuan Pekerja (Malaysian Trades Union Congress) atau ringkasnya MTUC telah melaporkan pelbagai isu yang membabitkan penganiayaan dan penindasan terhadap pekerja. Menurut MTUC sebagaimana yang dilaporkan dalam portal Kementerian Sumber Manusia bahawa hampir 100,000 pengawal keselamatan warga Malaysia terpaksa meletak jawatan ekoran penetapan gaji yang terlampau rendah iaitu antara RM 300.00 sehingga RM 550.00 dalam waktu kerja selama 12 jam sehari (Berita Harian 2010).

Kadar ini dilihat terlampau rendah berbanding dengan kos kehidupan harian semakin meningkat dari hari ke hari. Bahkan menurut kementerian Sumber Manusia lagi, hampir 34% daripada 1.3 juta jumlah pekerja berada di bawah tahap kemiskinan dengan tangga gaji di bawah paras RM 700.00 sebulan (Berita Harian 2010).

Analisis gaji yang ditawarkan majikan dalam program Fast Track Kementerian Sumber Manusia (KSM) bagi bulan Oktober – Disember 2009 menunjukkan gaji purata pekerja tempatan seperti dalam jadual 1.2

Jadual 1.2 Fast track: gaji dan elaun purata pekerja tempatan  mengikut sub
   industri sektor pembuatan
Sub-Industri
Gaji Pokok
(RM)
Elaun Tetap
(RM)
Gaji Kasar
(RM)
Elektrik & Elektronik
547.82
202.16
749.98
Perabot
679.12
94.80
773.98
Plastik
636.19
136.55
772.74
Sarung Tangan Getah
565.14
169.96
735.10
Tekstil
613.99
116.53
730.52
JUMLAH PURATA
626.76
135.46
762.20

Sumber : Kementerian Sumber Manusia 2010


Hasil daripada ketidakcukupan gaji akan berlakunya penyelewengan dan pecah amanah serta jenayah luaran yang berleluasa. Ini juga akan menimbulkan masalah tekanan keluarga dan sebagainya. Menurut Presiden Persatuan Psikologi Malaysia (PSIMA) Profesor Dr.Mahmood Nazar Mohamed bahawa lazimnya individu yang menghadapi tekanan akan menunjukkan pelbagai simptom termasuk kurang daya ingatan, tidak hadir kerja tanpa sebab, dan kemurungan (Utusan Online 2003).
.
Selain daripada itu, antara aspek yang menyentuh hak dan kebajikan pekerja, khususnya pekerja Islam ialah hak mengamalkan agama. Maksud mengamalkan agama di sini mencakupi hak untuk menunaikan sembahyang, puasa, memakai pakaian yang menutup aurat dan termasuk juga larangan Islam daripada bekerja di tempat yang haram seperti urusan penjualan yang berkaitan dengan arak dan urusan perbankan yang berkaitan dengan riba.

Termasuk dalam isu agama juga kenyataan yang dikeluarkan oleh YB Khalid Samad ketika melawat Kilang Carlsberg pada 5 Ogos 2010 menyebut bahawa hampir separuh pekerja kilang tersebut beragama Islam (Khalidsamad.com 2010).

Antara hak yang perlu difahami oleh majikan terhadap pekerja juga ialah keperluan untuk memahamkan pekerja tentang keperluan beragama. Islam sentiasa menekankan terhadap penganutnya persoalan amanah dan kebertanggungjawaban dalam menjalankan setiap tugasan. Umat Islam telah ditanamkan keyakinan bahawa setiap perbuatan yang dilakukan sama ada ada kebaikan atau keburukan akan ditulis dalam catatan amal yang akan dipertontonkan di hadapan Allah pada hari akhirat nanti. Ini merupakan antara konsep pengawasan kendiri yang perlu ditanamkan kepada setiap pekerja khususnya pekerja Islam.

Timbul isu penipuan kepada cuti sakit, rasuah di kalangan pegawai imigresen dan sebagainya adalah hasil daripada hilangkan penekanan tentang nilai-nilai yang dianjurkan oleh agama.
Ini adalah kerana Islam tidak hanya melihat hubungan di antara manusia tetapi keupayaan pengurusan untuk menggabungkan di antara matlamat pengurusan dengan matlamat sebenar iaitu menuju keredaan Allah SWT (Mursidi Ahamad  2005).

Dengan sebab itu, di antara tanggungjawab yang perlu disediakan oleh sesebuah organisasi ialah pembentukan  latihan yang bersifat kerohanian ke arah pemahaman dan pengamalan agama khususnya Islam bagi membendung keperluan-keperluan yang bersifat dalaman seperti penipuan, rasuah, tidak bertanggungjawab, membazir masa dan sebagainya. Pengisian sebegini merupakan antara hak pekerja yang mesti dilunaskan oleh organisasi bagi mencapai peningkatan kualiti dan produktiviti dalam gerak kerja syarikat. Ini semua antara beberapa isu yang bersangkut paut dengan aspek hak dan kebajikan pekerja yang biasa berlaku di kalangan pekerja.

Aspek keselamatan merupakan antara aspek yang perlu ditekankan dalam perkara yang berkaitan dengan pengurusan sumber. Penyelidik akan menyenaraikan beberapa contoh dalam isu ini seperti jaminan keselamatan dalam perkhidmatan, gangguan seksual, kerja luar (out station) dan keselamatan kerja malam. Termasuk dalam aspek ini juga ialah sejauh mana kemampuan sesebuah organisasi menyusun persekitaran supaya menjadi lebih selamat dan menimbulkan ketenangan di kalangan pekerja khususnya wanita.

Kajian Sabhita (2001) mendapati bahawa antara 42% hingga 70% pekerja wanita di negara ini (Malaysia) telah mengalami gangguan seksual (Ishak bin Mad Shah. 2004).

Malaysia telah mula memperkenalkan Kod Amalan Untuk Mencegah Dan Membasmi Gangguan Seksual di tempat kerja pada 17 Ogos 1999 di bawah seliaan Kementerian Sumber Manusia. Namun kod amalan ini tidak mempunyai sebarang implikasi undang-undang dan tidak diwajibkan kepada semua majikan mematuhinya. Ia hanya garis panduan bagi majikan menggubal satu kenyataan dasar berkaitan dengannya (Siti Fatimah 1999).

Gangguan seksual telah memberi satu pengalaman yang amat mengerikan dan menyeksa ke atas mangsa. Perasaan mangsa tertekan, benci, marah dan hilang pertimbangan sehingga menjejaskan kesihatan dan mengakibatkan tekanan emosi dan fizikal serta lain-lain penyakit yang berpunca daripada tekanan tersebut. Mangsa juga mungkin mengalami trauma emosi, cemas, gelisah, sugul dan terhina (Kementerian Sumber Manusia, 1999).

Islam mempunyai yang tersendiri untuk mencegah gangguan seksual ini daripada berlaku. Bermula daripada penanaman perasaan takwa dalam setiap orang pekerja, penetapan etika berpakaian yang menutup aurat, tidak membenarkan berdua-duaan dalam keadaan yang mencurigakan sehingga peringkat pelaksanaan hukuman. Ini semua antara konsep pencegahan yang dilakukan oleh Islam (Perincian dalam Bab 2).

Dalam aspek keselamatan juga, kerja pada waktu malam  perlu dilihat dengan lebih terperinci. Isu yang disebutkan di sini sama ada soal keselamatan pekerja wanita yang pulang dan juga soal kesihatan dan pergaulan antara keluarga.

Mengikut kajian yang dilakukan terhadap pekerja-pekerja wanita di kilang elektronik yang bekerja secara shif oleh Zailina dan Mat Yusof (1986), pekerja-pekerja ini akan berdepan dengan masalah kesihatan fisiologi, sosial dan permasalahan emosi. Daripada 100 sampel yang diambil hampir 73% mengalami gangguan makan, 87% mengalami gangguan tidur siang. Selain daripada itu, pekerja ini juga dilihat jarang menyertai sebarang aktiviti sosial seperti bersukan, kebudayaan dan agama.

Kesemua ini akan memberi kesan emosi pekerja, pembangunan institusi keluarga, hubungan kekeluargaan dan hubungan sosial antara satu sama lain.

Kesibukan dengan tugasan, kerja lebih masa, kerja luar yang tidak dipantau secara sepatutnya juga antara perkara yang perlu dilihat dengan lebih terperinci dalam aspek keselamatan.

Mengikut pandangan Peguam Syarie Musa Awang dalam rencana Kosmo menyebut kes penceraian akibat isteri curang meningkat 20% setiap tahun. Menurut beliau, antara punca utama ialah isteri banyak menghabiskan masa di tempat kerja sehingga kurangnya masa bersama dengan keluarga di samping banyak meluahkan masalah rumah tangga kepada orang ketiga. Keadaan ini berlaku juga berlaku kepada suami (Kosmo 2010).

1.4 PERNYATAAN MASALAH   

Sebagaimana yang dimaklumi MS ISO 9001:2008 merupakan piawaian yang menekankan tentang keperluan untuk memenuhi keperluan pelanggan. Klausa yang berkaitan dengan permasalahan yang disebutkan termaktub dalam klausa 6.0 Pengurusan Sumber. Klausa ini dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu :
1)    Bekalan Sumber
2)    Sumber Manusia
3)    Infrastruktur
4)    Persekitaran kerja.

Berdasarkan permasalahan yang berlaku, klausa 6.0 Pengurusan Sumber MS ISO 9001:2008  yang ada sedia ada tidak mampu menangani permasalahan dalam aspek-aspek yang disebutkan khususnya aspek yang berkaitan dengan keperluan pelanggan dalaman (pekerja) secara menyeluruh seperti aspek hak dan kebajikan dan aspek keselamatan  pekerja sebagaimana yang telah ditimbulkan dalam perenggan sebelum ini.

Walaupun dalam klausa ini telah memperuntukkan penekanan terhadap latihan dan kemahiran kepada pekerja. Tetapi latihan dan kemahiran tersebut lebih tertumpu dalam bidang tugasan untuk menarik kepuasan pelanggan tanpa menyentuh latihan dan kursus yang berkaitan hak keperluan pekerja atau latihan tentang kursus pembangunan kendiri pekerja.

Dalam klausa 8.0 penambahbaikan berterusan MS ISO 9001:2008  juga tidak meletakkan kepentingan penambahbaikan keperluan pekerja. Oleh itu penambahbaikan perlu dilakukan supaya sistem pengurusan kualiti dipandang dengan lebih lengkap, sesuai dan memberi keadilan kepada semua pihak.

Prinsip syariah yang berpandukan kepada Al-Quran dan Hadis akan menjadi asas pengkajian sebagai satu penyelesaian alternatif (utama) dalam penambahbaikan yang dicadangkan. Ini kerana Islam adalah agama yang membawa rahmat kepada sekian alam.

1.5 OBJEKTIF KAJIAN

Berdasarkan kepada pernyataan masalah yang disebutkan itu, maka objektif kajian ini ialah :
1) Mengenal pasti kekurangan dalam klausa 6.0 Pengurusan Sumber mengikut perspektif Islam dalam aspek keselamatan bersosial dan aspek hak dan kebajikan pekerja
2) Mengukur tanggapan penambahbaikan dalam klausa 6.0 Pengurusan Sumber  menerusi Model Kano
3) Membandingkan keperluan penambahbaikan klausa 6.0 Pengurusan Sumber berdasarkan pecahan faktor demografi

1.6 KEPENTINGAN KAJIAN

Penambahbaikan terhadap klausa 6.0 Pengurusan Sumber MS ISO 9001:2008 secara langsung dengan mengikut pembahagian yang telah ditetapkan dalam klausa ini mengikut konsep Islam.

Organisasi dapat mengenal pasti punca permasalahan sosial yang boleh mengganggu operasi kerja di pejabat dan kaedah penyelesaian menurut Islam. Organisasi juga dapat mengetahui hak dan kebajikan pekerja menurut Islam yang diperlukan pekerja. Kesan daripada pelaksanaan ini dijangka mampu meningkatkan lagi kualiti dan produktiviti syarikat melalui pendekatan mesra pekerja.

Manakala pekerja dapat memahami sejauh mana hak dan kebajikan masing-masing yang di jaga oleh Islam. Pengetahuan ini penting kepada pekerja supaya majikan tidak mengeksploitasikan tenaga kerja tanpa diberi ganjaran dan hak yang sepatutnya.

Kajian ini sesuai kepada semua sektor khususnya dalam sektor pembuatan bagi memastikan mutu perkhidmatan untuk mencapai kepuasan pelanggan dapat ditingkatkan dari semasa ke semasa.

1.7  SKOP KAJIAN

Kajian ini hanya memfokuskan kepada klausa 6.0 Pengurusan Sumber MS ISO 9001:2008 yang dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu Bekalan Sumber, Sumber Manusia, Infrastruktur dan persekitaran kerja. Penumpuan kajian ini juga hanya menumpukan kepada aspek hak dan kebajikan pekerja dan aspek keselamatan bersosial yang akan dikaitkan dengan 4 bahagian dalam klausa 6.0 Pengurusan Sumber ini.

Pengkajian perincian syariah akan ditumpukan kepada isu tersebut berpandukan kepada Al-Quran, Hadis, kajian Ulama’ silam dan kontemporari. Perbahasan hukum yang melibatkan isu perbahasan mazhab akan diringkaskan sebaik mungkin dan akan di ambil mengikut pandangan yang paling kuat dan sesuai untuk diaplikasikan dalam suasana semasa.

1.8 KESIMPULAN


Keseluruhan daripada bab ini lebih banyak menumpukan kepada permasalahan yang timbul dari kalangan pekerja daripada aspek keselamatan bersosial dan aspek hak dan kebajikan pekerja. Kedua-dua aspek dilihat tidak disentuh dalam klausa 6.0 Pengurusan Sumber MS ISO 9001:2008 bagi menangani permasalahan yang sedia ada. Oleh itu, kajian perlu dilakukan bagi membuat penambahbaikan dalam klausa dengan menjadikan Islam sebagai asas penambahbaikan.

Teruskan Perjuangan

... Bekerja Untuk ISLAM..

13 May 2015

Siapa penceramah selepas Lim Kit Siang?

Oleh : Zulhimi Attakiri

Semalam kita dikejutkan dengan pernyataan Penasihat DAP YB Lim Kit Siang berkenaan dengan hudud, beliau menyebut berkenaan bahawa beliau tidak bersetuju dengan perlaksanaan hudud atas hujah kononnya negara Islam yang lain tidak laksanakan hudud dalam negara masing-masing

Pernyataan yang dikeluarkan semacam almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz tidak mengetahui hujjah tersebut. Pelik apabila golongan bukan Islam mengajar kepada orang Islam berkenaan dengan agama Islam.!

Perlaksanaan enakmen syariah adalah isu umat Islam, kenapa beliau ingin masuk campur,?  bukankah sebelum ini DAP bersetuju untuk tidak bersetuju tanpa mengeluarkan sebarang kenyataan mengguris hati umat Islam.

Alasan bahawa beliau tolak hudud tetapi bukan beerti anti Islam merupakan isu yang tidak boleh diterima. bahkan satu hujjah yang amat kelakar. Islam berdiri secara syumul.  Tolak satu beerti tolak semua.

Penulis bersetuju dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Pemuda PAS Kota Bharu bahawa sepatutnya YB Lim Kit Siang mengutamakan isu kesepakatan bersama daripada menimbulkan isu yang tidak dipersetujui dan menyebutnya di negeri yang ingin dilaksanakan apa yang beliau tidak bersetuju.

Dalam hal ini, penulis tidak hairan dengan ucapan YB Lim Kit Siang sebab umumnya diketahui kenyataan beliau amat konsisten berkenaan dengan hudud. Cuma yang dikesalkan penulis ialah penganjur yang menjemput beliau.

Apakah penganjur tidak mengetahui bahawa YB Lim Kit Siang akan keluarkan pernyataan tersebut di hadapan seluruh umat Islam. Ataupun memang pihak penganjur bersetuju dengan pernyataan beliau.?

Penulis juga ternanti-nanti rakaman ucapan pencemarah selepas YB Kit Siang berucap. adakah penceramah selepas itu dari kalangan pimpinan PAS. ? kalau dari kalangan pimpinan PAS, Adakah pimpinan tersebut menjawab terus panahan YB Kit Siang tersebut.

Kalau pimpinan PAS hanya diam seribu bahasa dan membiarkan ucapan YB Kit Siang begitu sahaja memang satu perbuatan yang amat tidak patut. di mana letak keizzahan Islam dikala bukan Islam mempertikaikan apa yang hendak dilaksanakan oleh PAS?.

Jangan sampai orang menganggap PAS hanya menjadi boneka DAP....

Cukuplah,

Teruskan perjuangan

Bekerja Untuk Islam

11 May 2015

Agenda Pemilihan Semakin Bersemarak

Oleh : Zulhimi Attakiri

Keputusan PRK Rompin baru-baru memperlihatkan undi PAS tetap tidak terjejas walaupun pelbagai badai yang melanda kepada kepimpinan PAS di bawah pimpinan Tuan Guru Presiden. Walaupun Tuan Guru Presiden difitnah dengan isu Unity Goverment yang tidak berkesudahan. Bahkan setiap tindak tanduk Tuan Guru Presiden semua akan difitnah oleh Blogger picisan dan upahan oleh golongan tertentu yang ingin melihat Tuan Guru Presiden diturunkan dari tampuk Presiden PAS.

Tindakan kumpulan Hawai Five O dan audio Tuan Haji Mohamad Sabu jelas memperlihatkan tindakan tersebut secara konsisten sampai sekarang. isu "redha Allah " dan "keutamaan Hudud" dijadikan antara agenda utama untuk memperlihatkan bahawa Tuan Guru Presiden seorang yang lemah politik dan tidak pandai mengutamakan keutamaan dalam Feqh. 

Serangan yang begitu pelik kerana memetik ucapan Tuan Guru yang boleh dimanipulasi sama seperti strategi UMNO sebelum ni. 

Isu "rela kalah yang penting mendapat redha Allah" adalah jelas. PAS bergerak dengan prinsip Islam. Kalau semua orang menolak prinsip Islam, adakah PAS akan mengikut suara orang ramai tersebut.? Ungkapa Tuan Guru Presiden memperlihatkan penegasan Tuan Guru dalam menjaga prinsip perjuangan Islam. Dalam masa yang sama, kita bergerak menarik masyarakat bersama dengan PAS. 

Buktinya di Terengganu semenjak dari kekalahan PAS pada tahun 2004, petugas PAS terus melangkah memahamkan perjuangan PAS untuk rakyat sehingga kerusi semakin bertambah daripada 4 kerusi pada PRU 11 sehingga mendapat 15 kerusi pada PRU13. Inilah bukti komitmen PAS tegar dengan prinsip dalam masa yang sama terus bergerak memahamkan rakyat tentang perjuangan PAS dan kesediaan untuk mentadbir negeri atau negara dengan prinsip Islam.

Bahkan dengan prinsip ini memberi keyakinan kepada ahli PAS dan masyarakat untuk bersama dengan PAS. Lihatkan keputusan PRK Rompin baru-baru memperlihatkan peningkatan undi kepada PAS dalam setiap UPU.

Team yang bersama dengan Ustaz Ahmad Awang ( calon presiden PAS) bergerak ke sana dan kemari juga menggunakan isu seolah-olah wala' diberikan kepada Tuan Guru Presiden adalah diberi secara membabi buta sehingga mencapai tahap Taassub. Bahkan kempen diwar-warkan untuk memperkukuh Pakatan Rakyat dijadikan modal penting semacam Tuan Guru Presiden seorang yang ingin meruntuhkan Pakatan Rakyat.

Sedangkan berapa kali Tuan Guru Presiden menyebut tentang pengukuhan Pakatan Rakyat dalam setiap muktamar PAS. Tidak cukup lagikah?. Memperkukuh Pakatan Rakyat bukan bermakna mengikut membabi buta tindak tanduk rakan tahaluf. kalau hanya mengikut sahaja  tindak tanduk rakan tahaluf secara bodoh, bukan perkukuh, tapi boneka namanya. Langkah Kajang sebagai bukti yang paling kukuh tentang perkara ini bagaimana demokrasi dipermainkan dengan mudah demi kepentingan sendiri yang tidak berkesudahan.

Hanya kerana penentangan DAP kepada Enakmen Kanun Jenayah Syariah di Kelantan menyebabkan PAS dituduh tidak menghormati Pakatan Rakyat?. Kegilaan apa ni.

Kita tunggu dan lihat lagi...apa lagi isu yang akan diketengahkan..

Teruskan perjuangan

Bekerja Untuk Islam

www.attakiri.blogspot.com

26 March 2015

Pertemuan London - Bukan Isu Palestine tapi KN Anwar NajibOleh : Zulhimi Attakiri

Pada akhir Februari baru ni, Dr. Ahmad Samsuri telah merasmikan mesyuarat agung cawangan di tempat penulis, banyak isu-isu yang diketengahkan khususnya bahagian perkembangan parti dan isu-isu terkini yang melanda
Antara yang menarik ialah isu pertemuan di Kota London. 

Pada mulanya penulis tidak berniat untuk menulis isu tersebut, tetapi selepas membaca kenyataan media yg dibuat oleh Yb syed azman selepas daripada mesyuarat agung cawangan berkenaan dengan isu di kota london menyebabkan penulis merasa bertanggungjawab mendedahkan fakta yang dikemukakan oleh Dr. Samsuri 

Kisahnya bermula dalam mesyuarat Pakatan rakyat di Kelab Sultan Sulaiman apabila Dato’ Seri Anwar berjumpa dengan Tuan Guru Presiden dan memaklumkan bahawa Dato Zahid Hamidi ada di London, Dato Seri Anwar meminta supaya Tuan Guru Presiden meluangkan masa bertemu dengan YB. Dato Ahmad Zahid tanpa menyebutkan tentang isu apa-apa tidak sepertimana yang disebutkan oleh YB Syed Azman.  Tuan guru presiden tidak memberi sebarang persetujuan lisan hanya mendengar sahaja, melainkan sekadar sebut, “tengok lah macam mana”

Kemudian, Dr. Samsuri dihubungi oleh salah seorang pimpinan pas pusat  (berdasarkan pendedahan yang dibuat oleh Dr.Syed Azman, orang yang dihubungi adalah beliau sendiri) dan meminta Dr. Samsuri supaya mengaturkan pertemuan Tuan Guru Presiden  dengan Dato Zahid Hamidi dan tidak menyebut tujuan pertemuan tersebut secara jelas.

Pada hari kejadian, sewaktu Tuan Guru Presiden hendak bertolak bersama dengan Dr. Samsuri dan Dato’ Setiausaha Agung PAS, Tuan Guru Presiden merasa seperti ada suatu perangkap dalam pertemuan tersebut dan hanya mengarahkan Dr. Samsuri dan Cikgu Pa sahaja yg pergi.. Rombongan 2 orang ini disambut oleh Yb syed azman sendiri di lobi hotel

Yang sangat mengejutkan ialah sewaktu pertemuan dibuat ialah bersama dengan YB Dato Zahid Hamidi, ialah YB Saifudin Nasution.  Keduanya kelihatan amat terkejut kerana tuan guru tidak bersama

Akhirnya perbincangan hanya menjadi bualan kosong sahaja.

Selepas kepulangan Tuan Guru Presiden dan rombongan ke Malaysia,  tiba-tiba keluar dalam portal the Malaysian Insider bahawa perbincangan kerajaan perpaduan sedang dibuat di London tanpa menyebut nama Saifudin Nasution terlibat. Selepas siasatan dibuat dengan the Malaysian Insider oleh Dr.Samsuri , pelapor kejadian tersebut ialah YBsaifudin sendiri

Penulis amat terkejut dengan permainan ini. 

Kalaulah isu yang diperbincangkan adalah isu Palestin, kenapa perbincangan itu dilakukan di Kota London, begitu jauh,

Mana dia pelan tindakan isu Palestin jika perbincangan sedang dibuat?

Kenapa burukkan Tuan Guru Presiden kononnya presiden telah dimaklumkan mesyuarat tetapi tidak hadir bagi membincangkan tentang isu Palestin..

Untuk YB Syed Azman…cukuplah..Isu Kota London dan Isu Persidangan di Ijtima’ sudah cukup mendedahkan siapa anda.

03 September 2014

Husam Berkhayal Lagi

Oleh : Zulhimi Attakiri

Husam Musa suka berkhayal. Khayalannya itu dijelmakan dengan berbagai 'political statement' yang menbhdorong orang lain dicemuh, dan dia muncul sebagai hero yang pakar membaca gerakan lawan. Dia mahu muncul sebagai bijaksana sepanjang masa. Berapa kalikah khayalannya telah menjadi nyata? Yang paling gagal ialah dia berkhayal tentang kekuasaan Sultan Ismail Petra akan berlanjutan.

Dia punya rangakaian besar dalam kalangan bekas PGS, intelligen dan ahli gerak saraf parti yang pernah diterajuinya. PGS pencen dan lantikan baru yang masih berkhidmat dalam unit itupun digerakkan untuk merealisasikan khayalannya, mencipta pertembungan dan meranaang pertelagahan sesama sendiri. Mereka sangat bijak melagakan pemimpin untuk menghasilkan situasi yang dikehendaki yang mereka sudah siap untuk menguasainya.

Projek terbaru Husam ialah menghakis kepercayaan ahli PAS kepada Presiden dan mengurangkan hormat orang kepada Majlis Syura Ulama'. 

Gambaran bahawa Presiden sedang bermesra UMNO dengan membangkit semula UG dari kubur telah siap diaturkan dan dicanang. Kenyataanya di TMI semalam tentang usaha mewujudkan kerjasama dengan UMNO di Selangor demi meraih 2/3 kuasa UMNO/BN di Parlimen adalah skrip untuk melemahkan Presiden dan Majlis Syura. Kenyataannya itu akan disusuli dengan gerakan saraf PGS 'tua' dan 'muda'. Betulkah dakwaannya itu? 

Berapakah jumlah kerusi Parlimen PAS di Selangor? Mampukah mencukupkan 2/3 jika ditambah kepada kerusi Parlimen UMNO/BN? Apakah persempadanan semula kawasan pilihanraya tidak akan berlaku tanpa gerakan team Muhyiddin Yassin? Kalau begitu, mengapa seluruh jentera PAS seluruh negara telah disiapkan untuk menghadapi persempadanan semula? Ataupun ini hanyalah kenyataan wayangnya saja!

Dia membuat seruan baru dalam kenyataannya. Katanya ahli PAS tidak akan dengar arahan Presiden yang bercanggah dengan keputusan mesyuarat, Majlis Syura pun tidak lebih berkuasa daripada Muktamar. 

Dia mahu mencabut gigi dua posisi penting PAS itu, dan gigi itu diletak kepada satu acara bulanan dan tahunan. Setahun sekali sahaja keputusan penting boleh ditentukan. Sepanjang detik sebelum acara bulanan dan tahunan  itu diadakan, siapa cekap menguasai suasana politik dalaman parti, dialah pemegang kuasa. Dia mahu kuasa itu dengan menggerakkan PGS ke semua sektor parti. Malam inipun mereka berbincang di merata tempat. 

Husam didakwa mengarahkan 5 Adun PAS Selangor mendahului keputusan mesyuarat PAS Pusat 10 Ogos lalu supaya membuat kenyataan menyokong Wan Azizah sebagai MB Selangor. Husam juga menggunakan Timbalan Presiden untuk mendapatkan 5 Adun itu. Mujahid pun turut menghubungi mereka. Dakwaan ini berasas dan bersaksi.

Akhirnya dia dapat dua daripada lima, kenyataan Presiden sebelum itu yang bersandarkan mesyuarat Lajnah Politik PAS Pusat pun dapat dibunuh. Berlakulah anjakan tarikh mesyuarat PAS Pusat sebagai reaksi kepada langkah Husam dan teamnya. Dua adun itupun dilambung sebagai hero yang menyelamatkan Selangor. Adun dua orang itu, walau dikecam dalam banyak muktamar dan digesa dikenakan tindakan, masih relaks dan cool kerana dibelakang mereka ada Timbalan dan Naib Presiden yang menunjangi mereka berdua. 

Jemputan sebagai pengganti perasmi mewakili presiden PAS ke pelancaran wacana ILPAS di gunakan sepenuhnya oleh Husam untuk mempamerkan politik barunya. Siapa yang hadir ke program pelancaran semula ILPAS baru-baru ini di Kelang dapat menghidunya.

PAS sedang diheret oleh Husam dan teamnya memasuki demensi baru- 'kelicikan adalah punca kuasa'. Dimensi ini akan sempurna bila gelembong pengaruh kepimpinan ulama' dan majlis syura yang tegas bersandar kepada syarak dapat dikempiskan. 

Husam berkhayal bahawa kelicikkan berpolitiklah akan menentukan PAS boleh menjadi kerajaan di peringkat persekutuan, apabila PAS boleh bergerak seiring dengan parti-parti dalam PR. Syarak dan politik Islam PAS adalah kelebur yang mesti dikeringkan. PAS nanti akan dikuasai sepenuhnya oleh pencatur-pencatur yang sanggup melakukan apa saja 'political move' - bukan lagi ulama' yang berpaut pada syarak- demi mengejar kuasa. 

Kawasan dan Cawangan PAS nanti akan serupa saja dengan bahagian dan cawangan UMNO! Ustaz dan ulama' hanya menanti membaca doa kenduri dan talkin orang mati


Teruskan Perjuangan

...Bekerja Untuk Islam...


28 January 2014

Politik PKR Semakin Memualkan

Pada mulanya Penulis tidak berminat masuk campur dalam urusan politik Parti Keadilan Rakyat (PKR) yang berketua umumkan Dato' Seri Anwar Ibrahim. Namun apabila Lee Chin Cheh meletakkan jawatan sebagai ADUN Kajang dengan alasan untuk kukuhkan Pakatan Rakyat, penulis merasa ada sesuatu yang tidak kena dengan corak PKR mentadbir parti.

Persoalan YB Azmin yang dikeluarkan daripada PKNS bukan soal rakyat. Bahkan kalau prestasi bermasalah, silakan ganti. Penulis tidak nampak langsung masalahnya. Tetapi apabila perbalahan individu membabitkan duit rakyat. Ini akan menjadi masalahnya.

Pilihanraya kecil bukan sedikit kos yang perlu dikeluarkan. Bukan sedikit tenaga yang diperlukan untuk berkempen dan sebagainya. Tetapi segala yang bakal berlaku dipadamkan begitu sahaja demi menyelesaikan krisis parti.

Seingat penulis, sudah dua kali PRK dilakukan dengan sebab perletakan jawatan ADUN atau Ahli Parlimen daripada PKR. Sebelum ni di DUN Penanti dengan alasan untuk gantikan Timbalan Ketua Menteri yang tidak sesuai. Persoalan bagaimana cara pemilihan calon oleh PKR, pakai tangkap muat ke.? selepas itu perletakan jawatan Datin Seri Azizah  di kerusi Parlimen Permatang Pauh untuk membolehkan Dato Seri Anwar masuk ke Parlimen. Alasan  untuk PRK tersebut bolehlah diterima walaupun kemasukan DSAI tidak membolehkan PR mentadbir kerajaan pun

Perletakan jawatan kali ini ditimbulkan bagi mengukuhkan Pakatan Rakyat. Sejak bila Pakatan Rakyat tidak kukuh di Selangor.? PAS mampu menambah kerusi DUN. DAP berjaya mengekalkan kemenangan di DUN yang ditandingi. Jadi apa lemahnya PR di Selangor. 

Kalau betul ingin tukar MB. Kenapa PAS dan DAP tidak dimaklumkan. Kerusi MB selangor bukanya milik PKR. PKR minoriti dalam PR di Selangor. Jadi jangan perasan.

Jangan kerana ingin puaskan nafsu individu, rakyat menjadi mangsa.

Penulis ingin lihat siapa pimpinan PAS yang bela tindakan PKR kali ini,?

Teruskan Perjuangan

...Bekerja Untuk ISLAM...

Kg.Teras Jernang

27 January 2014

Konservatif dan Reformis..lagu lama berdendang kembali

Portal The Malaysian Insider (TMI) mula menyiarkan kononnya Al-marhum Tuan Guru Harun Taib seorang ulamak konservatif. Seolah-olah pemergian beliau menandakan bahawa berakhirnya politik konservatif yang boleh melemahkan PAS.

Perkataan konservatif mula di popularkan oleh YB Dr. Mujahid Yusuf Rawa sebelum pemilihan PAS baru-baru ini. Kononnya PAS sekarang berada dalam pertembungan antara konservatif dan reformis. Penulis tidak pasti dapatan surver mana yang Dr.Mujahid dapat sehingga mengeluarkan kenyataan sebegitu rupa.

Pelabelan ini penulis menjangka terhenti seusai pemilihan berakhir..Namun pengistilahan ini terus wujud sampai hari ini walaupun label itu tidak lagi digunapakai lagi oleh Dr. Mujahid. Tuduhan yang kononnya Tuan Guru Harun Taib sebagai seorang yang konservatif menggambarkan istilah tersebut semakin disebarkan dalam keadaan terancang.

Tuduhan ini seolah-olah menyimpan satu dendam yang tidak berkesudahan. Penulis tidak kenal siapa dan bagaimana penulis artikel tersebut dapat maklumat. Yang pasti TMI mula mendapat nama di alam siber selepas banyak mengeluarkan rencana dan artikel yang mengarut tentang PAS. 

Isu kononnya Menantu Presiden banyak mencatur politik PAS antara yang begitu mengarut. Ini belum termasuk isu surat terbuka yang entah siapa penulisnya tidak diketahui. ni belum termasuk tentang timbulkan balik isu Kerajaan Perpaduan dan pentindihan kerusi di Kota Damansara.

Tuduhan konservatif menggambarkan bahawa orang yang bersifat demikian seorang yang keras dan tidak menerima sebarang perubahan. Sedangkan kalau dilihat kepada peribadi Al-Marhum Tuan Guru Harun Taib sendiri adalah sebaliknya. Penubuhan PASTI adalah hasil cetusan idea beliau sehingga dipuji sampai sekarang. Al-marhum pula merupakan antara individu yang terawal menerokai dakwah PAS kepada non Muslim bersama dengan Tuan Guru Presiden. Jadi adakah beliau seorang yang konservatif.?

Lihat kepada ucapan beliau di Expresi Ulamak Muda Haraki. Bagaimana beliau dan rakan-rakan begitu bersusah payah mencari generasi pelapis PAS sehingga sanggup ke luar negara bagi memastikan PAS mendapat kesinambungan pelapis untuk menerus dan mengemudi PAS di masa akan datang. Konservatifkah itu?

Ini belum masuk lagi bab kewujudan ulamak pelapis dan ulamak wanita dalam Dewan Ulamak yang dicetuskan oleh beliau sehingga berjaya mengumpulkan beribu-ribu ulamak pelapis dari seluruh Malaysia.

Kejap dengan dasar perjuangan tidak dinamakan konservatif. tanpa dasar yang kukuh, bagaimana PAS mampu mengembang.? Isu hudud dan menegakkan negara Islam adalah isu yang diperjuangkan oleh PAS. kenapa kita mesti longgarkan isu ini.? DAP sampai sekarang dengan asas perjuangan Malaysia Malaysia. walaupun PAS tidak setuju, DAP tetap meneruskan agenda perjuangannya itu.

Kalau DAP kejap dengan dasar dan asas perjuangannya. PAS lebih perlu pertahankan dasar dan perjuangannya kerana PAS bergerak atas asas akidah.

Konservatifkah kerana pertahankan asas perjuangan?..Reformiskah kalau bergerak seperti lalang?

Jadi siapa konservatif sebenarnya.?

The Malaysian Insider... Jadilah bersifat jahat sedemikian...

Teruskan perjuangan

...Bekerja Untuk ISLAM...

Kg. Teras Jernang